فایل رایگان بررسي اثرکيفي آب هاي زيرزميني آبخوان ياسوج بر کيفيت آب رودخانه بشار با استفاده از مدل رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرکيفي آب هاي زيرزميني آبخوان ياسوج بر کيفيت آب رودخانه بشار با استفاده از مدل رياضي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه بشار دارای ارتباط هیدرولیکی با آبخون یاسوج است. هدف از مطالعه اول مشخص شود که آیا رودخانه مخرب کیفی آبخوان است یا برعکس، دوم میزان تبادل جرمی از نظر زمانی ومکانی چگونه است. بدین منظور از مدل ریاضی GMS استفاده شده که پس از کالیبراسیون، صحت سنجی آنالیز حساسیت بخش جریانی، برای بخش انتقال جرم MT3DMS برای پارامترهای مواد جامد محلول، کلر و آرسینک مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رودخانه بیشتر آبخوان را تغذیه می نماید ودر طول سال، میزان اثرات کیفی آن متفاوت است. اثر رودخانه بشار، نسبت به عوامل دیگر اثرش ناچیز است.

لینک کمکی