فایل رایگان بررسي تاثير بزرگنمايي سرريز، اندازه رسوبات، دبي ودبي نسبي آبگيري بر روي غلظت رسوبات وارده به پايين دست و کانال آبگير بندهاي انحرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير بزرگنمايي سرريز، اندازه رسوبات، دبي ودبي نسبي آبگيري بر روي غلظت رسوبات وارده به پايين دست و کانال آبگير بندهاي انحرافي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از راه های آبگیری از رودخانه، با حضور یک سازه مسدودکننده جریان نظیر بند انحرافی می باشد. غالب سرریزهای مورد استفاده در بندهای انحرافی می باشد. غالب سرریزهای مورداستفاده دربندهای انحرافی به صورت خطی می باشند. دراین مقاله با افزایش بزرگنمایی سرریز و با متغیرهای دیگری همچون اندازه رسوبات، دبی کانال اصلی ودبی آبگیری، غلظت رسوبات وارده به آبگیر وکانال پایین دست مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مشخص گردید که افزایش بزرگنمایی سرریز، کاهش اندازه رسوبات، افزایش دبی کانال اصلی وافزایش دبی نسبت آبگیری برای کانال آبگیر ومجرای تخلیه رسوب باعث افزایش غلظت رسوبات وارده به دهانه آبگیر و همچنین کانال پایین دست می شود.

لینک کمکی