فایل رایگان بررسي تاثير پروژه هاي انتقال اب بين حوضه اي برکيفيت رودخانه کارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير پروژه هاي انتقال اب بين حوضه اي برکيفيت رودخانه کارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

استان خوزستان از لحاظ منابع آبی غنی ترین منطقه در ایران می باشد که منابع آبی آن از لحاظ کیفی به شدت تحت تاثیر انتقال آب بین حوضه ای قرار می گیرند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پروژه های انتقال آب بین حوضه ای بر کیفیت رودخانه کارون می باشد. برای ارزیابی نتایج تاثیر انتقال آب بر کیفیت آب مدل ریاضی MIKE11 ECO Lab مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد بسیاری از پارامترهای کیفی آنالیز شده آب رودخانه کارون بیشتر از حدود مجاز می باشند، لذا بدیهی است که با اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای، شرایط کیفیت آب بدتر خواهد شد.

لینک کمکی