فایل رایگان بررسي تاثير طول دوره آماري بردقت تخمين گرهاي متغيرهاي موثر در برآورد رواناب ورودي به رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير طول دوره آماري بردقت تخمين گرهاي متغيرهاي موثر در برآورد رواناب ورودي به رودخانه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، به منظور بررسی تاثیر طول دوره آماری متغیرهای مجموع بارش سالانه، میانگین دبی سالانه و میانگین دمای سالانه بردقت تخمین گرهای آماری (چولگی، میانیگن و انحراف معیار)، نمونه هایی با اندازه های مختلف از هر متغیرتهیه وبررسی شدند. نتایج نشان داد افزایش طول دوره آماری باعث افزایش دقت تخمین می شود. همچنین دقت تخمین گرهای مختلف، بسته به نوع متغیر، می تواند متفاوت باشد به طوری که، با 71 درصد افزایش در طول دوره آماری بیشترین کاهش خطا برای متغیرهای بارش، دبی و دما، به ترتیب درتخمین گرهای انحراف معیار 67% میانگین 64% و انحراف معیار 63% مشاهده شد.

لینک کمکی