فایل رایگان بررسي تاثير عمق پاياب و قطر جت بر مشخصات هيدروليکي پرش هيدروليکي مدور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير عمق پاياب و قطر جت بر مشخصات هيدروليکي پرش هيدروليکي مدور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هنگامی که یک جت قائم به یک صفحه مدور افقی برخورد می کند، پرش هیدرولیکی دایره ای تشکیل می شود. نتایج بدست آمده از مطالعات محققین پیشین نشان می دهد که در این نوع پرش افزایش نسبت شعاع های مزدوج موجب افزایش افت نسبی انرژی و کاهش نسبت اعماق مزدوج در مقایسه با پرش هیدرولیکی کلاسیک می شود. به منظور احداث حوضچه های آرامش بهینه، تعیین شعاع پرش وعمق الیه پرش امری ضروری است. لذا در پژوهش حاضر تاثیر پارامترهای نظیر قطر نازل، دبی و ارتفاع سرریز بر مشخصات هیدرولیکی پرش مدور بررسی می گردد. با افزایش ارتفاع سرریز شعاع پرش و ارتفاع اولیه پرش کاهش می یابد. همچنین با کاهش قطر نازل شعاع پرش و ارتفاع اولیه پرش به ترتیب افزایشی و کاهش می یابند.

لینک کمکی