فایل رایگان بررسي تاثير مخزن سد کارون 4 بر تغييرات ريخت شناسي رودخانه بازفت با استفاده تصاوير ماهواره اي لندست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مخزن سد کارون 4 بر تغييرات ريخت شناسي رودخانه بازفت با استفاده تصاوير ماهواره اي لندست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مطالعه تغییرات رفتار رودخانه ها اهمیت ومیژه ای در حفاظت سازه های آبی وتعیین حریم بستر رودخانه و همچنین کاهش خسارت های احتمالی دارد. سدها از جمله سازه هایی هستند که بیشترین تاثیر را بر مورفولوژی رودخانه دارند. مطالعات تغییرات رودخانه ها معمولا زمان بر بوده ودر بازه های زمانی بلندمدت میسر می باشد. برای تشخیص این تغییرات، استفاده از تصاویر ماهواره ای تهیه شده در بازه های زمانی مختلف سودمند خواهد بود.در این تحقیق با استفاده از 20 تصویر ماهواره ای لندست به بررسی پارامترهای ریخت شناسی رودخانه بازفت ناشی ازمخزن س کارون 4 بین سال های 1384 الی 1395 پرداخته شده است. پس از انجام فرآیند بیش پردازش بر روی تصاویر لندست، مرز رودخانه استخراج شد.سپس عرض رودخانه براساس فاصله بین مرز چپ و راست وتقاطع آن به خط مقطع عرضی در هر تصویر استخراج شد. نتایج نشان داد که سد کارون 4 بر میزان جابجایی مرز و مساحت فرسایشی و رسوب گذاری تا بازه ی 15 کیلومتری از مخزن تاثیر بسزایی دارد. همچنین مشخص شد که عرض رودخانه در زمان ابگیری مخزن سد، افزایش یافته است.

لینک کمکی