فایل رایگان بررسي تغييرات دانه بندي مواد بستر در قوس ها و مقايسه آن ها در طول رودخانه کارون (بند قير تا خليج فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات دانه بندي مواد بستر در قوس ها و مقايسه آن ها در طول رودخانه کارون (بند قير تا خليج فارس) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

چگونگی توزیع اندازه ذرات مواد بستر رودخانه در قوس ها تا اندازه ای می تواند معرف طبیعت پیچیده جریان در آنها باشد. در این تحقیق اندازه متوسط مواد بستر در قسمت های محدب، مقعر و خط القعر مقاطع مشخصی از قوس های رودخانه کارون (بازه بند قیر تا خلیج فارس) با یکدیگر مقایسه گردید. همچنین اندازه متوسط نمونه مواد بستر در بالادست، وسط و پایین دست خط القعر قوس نیز مقایسه گردید. طبق نتایج در 71 درصد از موارد اندازه متوسط نمونه قوس داخلی بیشتر از اندازه متوسط نمونه برداشت شده از قوس خارجی، در 65 درصد از موارد، اندازه متوسط نمونه برداشت شده از قوسداخلی بیشتر از اندازه متوسط خط القعر در 67 درصد از موارد اندازه متوسط نمونه برداشت شده از خط القعر، بزرگ تر از اندازه متوسط قوس خارجی می باشد.

لینک کمکی