فایل رایگان بررسي تغييرات زماني نيترات و فسفات در طول مسير رودخانه هروچاي در محدوده دشت خلخال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات زماني نيترات و فسفات در طول مسير رودخانه هروچاي در محدوده دشت خلخال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رودخانه هروچای یکی از مهم ترین و اصلی ترین رودخانه های جاری در استان اردبیل و یکی از بزرگ ترین سرشاخه های رودخانه قزل اوزن محسوب می شود این رودخانه از شهر خلخال عبور کرده و به رودخانه قزل اوزن می پیوندد. به منظور بررسی تغییرات زمانی نیترات و فسفات در طول مسیر رودخانه در محدوده دشت خلخال، پارامترهایی از قبیل هدایت الکتریکی EC کل جامدات محلول TDS ، نیترات و فسفات در 4 ایستگاه انتخابی در طی دوفصل تر اردیبهشت 96 و خشک شهریور 96 اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد که مقادیر نیترات در ایستگاه S2 در هر دو فصل به دلیل تخلیه پساب تصفیه خانه فاضلاب خلخال بالا بوده و درفصل خشک نیز به دلیل کاهش دبی رودخانه از یک طرف و تخلیه فاضلاب از طرف دیگر بالاتر از حد مجاز می باشد. پارامتر فسفات نیز در طول مسیر تقریبا از روند مشابه نیترات تبعیت می کند

لینک کمکی