فایل رایگان بررسي تغييرات ماهيت (دانه بندي) مواد بستر رودخانه ها در مقياس زمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات ماهيت (دانه بندي) مواد بستر رودخانه ها در مقياس زمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

به منظور بررسی وضعیت تغییرات دانه بندی مواد بستر رودخانه، سه ایستگاه هیدرومتی اهواز، بامدژ و حمیدیه به ترتیب از رودخانه های کارون، دز و کرخه انتخاب گردیدند. با توجه به اینکه در هر کدام از این ایستگاه ها بیش از 30 سال آمار وجود دارد گزینه های مناسبی برای این بررسی می باشند. در این تحقیق تغییرات دانه بندی مواد بستر در ایستگاه های نام برده مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور D50 به عنوان شاخص اندازه ذرات مورد نظر قرار گرفته است. نمودار تغییرات دانه بندی در هر ایستگاه ابتدا برای هر نمونه برداری مورد بررسی قرار می گیرد سپس این نمودارها به تفکیک سال و همچنین به تفکیک ماه های متناظر مقایسه می گردند. انطباق محدوده اندازه ذرات در کلیه نمونه ها در هر سه ایستگاه با سیستم طبقه بندی آشتو نشان می دهد ذرات رسوبی در محدوده ماسه قرار می گیرند. به عبارت دیگر تغییرات شرایط رودخانه در مقیاس زمان تغییری در بافت ذرات در بستر رودخانه ایجاد نمی نماید.

لینک کمکی