فایل رایگان بررسي روند تغييرات اندازه متوسط ذرات بستر رودخانه کارون (بازه بند قير تا اروند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات اندازه متوسط ذرات بستر رودخانه کارون (بازه بند قير تا اروند) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شناخت اندازه ذرات بستر رودخانه ها نقش مهمی در تشخیص و پیش بینی رفتار رودخانه ها دارد. رودخانه ها با توجه به فرآیندهای فرسایش و رسوب گذاری، با گذشت زمان دچار تغییراتی می شوند که شناخت این تغییرات می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی در بخش مهندسی رودخانه و مهندسی رسوب بنماید. لذا جهت بررسی و تحلیل دانه بندی رسوبات بستر رودخانه کارون، اقدام به نمونه برداری از بستر رودخانه از بازه بندقیر تا اروند شد. در ادامه منحنی دانه بندی و اندازه متوسط ذرات هر نمونه استخراج شد. در تحلیل وبررسی نتایج بدست آمده از روند تغییرات اندازه ذرات بستر، مشاهده شد که از بازه بند قیر تا بالادست اهواز اندازه متوسط رسوبات بستر 0/22 میلی متر می باشد. در بازه شهر اهواز اندازه متوسط رسوبات بستر به 0/28 میلی متر افزایش می یابد. در فاصله پایین دست اهواز تا موقعیت طرح های توسعه نیشکر، اندازه متوسط ذرات تنزل پیدا کرده و به 0/23 میلی متر می رسد و در محدوده این طرح ها، اندازه متوسط رسوبات بستر به 0/16 میلی متر کاهش می یابد. همچنین از پایین دست طرح های توسعه نیشکر تا انتهای دهانه اروند، رسوبات ریزدانه مشاهده شد.

لینک کمکی