فایل رایگان بررسي روند تغييرات پارامترهاي EC,TDSبا استفاده از آزمون من کندال در حوضه رودخانه کشکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات پارامترهاي EC,TDSبا استفاده از آزمون من کندال در حوضه رودخانه کشکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رودخانه کشکان یکی از مهم ترین رودخانه های استان لرستان محسوب می شود. که از منابع مهم تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت به شمار می آید. در این تحقیق روند تغییرات پارامترهای مهم کیفی EC,TDS با استفاده از آزمون من کندال در طول دوره ی 21 ساله 1375-1395 مورد بررسی قرار گرفت و رابطه ی رگرسیونی بین این دو پارامتر استخراج گردید. نتایج آزمون من کندال نشان داد که پارامترهای مورد بررسی با سطح اطمینان 95 درصد روند افزایشی داشته است. به علاوه رابطه ی رگرسیونی بین TDS,EC با ضریب تبیین 0/99 به دست آمد.

لینک کمکی