فایل رایگان بررسي شرايط حاکم بر اکوسيستم مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم براساس تصوير ماهواره لندست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شرايط حاکم بر اکوسيستم مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم براساس تصوير ماهواره لندست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، جهت فایل رایگان بررسي شرايط حاکم بر اکوسيستم مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم براساس تصوير ماهواره لندست تنظیم شده است. شاخص ها و پارامترهای مدنظر در این پژوهش شامل: بررسی شرایط دمای سطح مخازن، برآورد شاخص استاندارد پوشش گیاهی NDVI ، برآورد مقادیر تبخیر وتعرق وپایش و مانیتورینگ شرایط آبگیری و میزان درصد رشد پوشش های گیاهی در راستای پایش تغییرات زیست محیطی ایجاد شده است.نتایج نشان از میانگین تبخیر و تعرق در تصویر مورخ 1396/05/01 برابر با 74.28 میلیمتر در روز بوده که با حجمی معادل با 109 متر مکعب بر ثانیه از دسترس خارج گشته است.

لینک کمکی