فایل رایگان بررسي عددي پروفيل سرعت در کانال مستطيلي با بستر زبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عددي پروفيل سرعت در کانال مستطيلي با بستر زبر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

توزیع سرعت در رودخانه ها یکی از موضوعات بسیار مهم در هیدرولیک رودخانه است که در بسیاری از پدیده ها مانندالگوی انتقال رسوب، محاسبه ی تنش برشی بستر، دبی رودخانه وتعیین نقاط فرسایشی و رسوب گذار تاثیرگذار می باشد. باتوجه به تاثیر لزجت آب، وجود جداره ها، و زبری آنها، وجود سطح آزاد آب و همچنین نامنظمی مقاطع، توزیع سرعت پیچیده وسه بعدی بوده وبه دست آوردن یک رابطه ی کلی که بیانگر توزیع سرعت در کانال هایی با خصوصیات متفاوت باشد به سادگی میسر نمی باشد. در این مطالعه توزیع سرعت در کانال با استفاده از نرم افزار فلوئنت و مدل آشفتگی k- بررسی گردیده است. بررسی نتایج نشان می دهد که سرعتدر طول کانال افزایش می یابد، همچنین تاثیر زبری های مختلف بر پروفیل سرعت بررسی گردید.

لینک کمکی