فایل رایگان بررسي عملکرد آبپايه هاي پله اي شکل بر ابشستگي پايين دست حوضچه آرامش تيپ USBR VI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد آبپايه هاي پله اي شکل بر ابشستگي پايين دست حوضچه آرامش تيپ USBR VI :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تعداد 32 ازمایش به منظور بررسی اثر آبپایه های پله ای بر آبشستگی پایین دست دست حوضچه انجام شد. مشخص شد زمانی که W/De=4/23 باشد، با افزایش عدد فرود از 1 به 1/5 برابر منحنی بیچلی، عمق آبشستگی به ازای تمامی آبپایه افزایش و سپس با افزایش فرود از 1/5 به 2 برابر منحنی، عمق مذکور کاهش می یابد. همچنین در این نسبت آبپایه 4 پله ای عملکرد بهتری نسبت به سایر آبپایه ها دارد.در نسبت W/De=6/35 آبپایه ها و در اعداد فرود 2 برابر منحنی نسبت به 1 و 1/5 عملکرد بهتری داشتند. در نسبت W/De=10/16 نیز به ازای فرود 1 برابر منحنی بیچلی، همواره پشته ی رسوبی تشکیل می شد.

لینک کمکی