فایل رایگان بررسي عملکرد اثر آرايش جداکننده ها بر ابشستگي پايين دست حوضچه آرامش USRR VI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد اثر آرايش جداکننده ها بر ابشستگي پايين دست حوضچه آرامش USRR VI :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سیستم های پراکنش انرژی معمولا در خروجی کانال ها و شوت ها قرار داده می شوند، تا انرژی جریان را مستهلک کنند. یکی از این سازه ها حوضچه آرامش نوع 6 می باشد. در این تحقیق نقش جداکننده ها و آرایش های مختلف آن بر آبشستگی پایین دست حوضچه مورد مطالعه قرار گرفته است.مدل فیزیکی حوضچه بااستفاده از منحنی بیچلی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس ساخته شده است.در آزمایشات پارامترهای عدد فرود جریان ورودی، قطر لوله ورودی و آرایش های مختلف جداکننده ها در غالب 15 آزمایش به جهت مطالعه ابعاد حفره آبشستگی مورد بررسی قرار گرفتند.

لینک کمکی