فایل رایگان بررسي فاکتورهاي موثر بر کيفيت آب کشاورزي رودخانه دز با استفاده از تحليل عاملي چند متغيره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فاکتورهاي موثر بر کيفيت آب کشاورزي رودخانه دز با استفاده از تحليل عاملي چند متغيره :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه دزاستان خوزستان، 10 متغیر مهم کیفی آب از لحاظ کشاورزی در بازه دزفول بامدژ اندازه گیری و با استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل عاملی برای تعیین مهم ترین متغیرها، و همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که نه متغیر شامل، هدایت الکتریکی، سدیم، کلسیم، منیزیم، بی کربنات، سولفات، کلر، پتاسیم و همچنین دبی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر کیفیت آب رودخانه در در محدوده مطالعاتی می باشند.

لینک کمکی