فایل رایگان بررسي مشخصات هيدروليکي و پارامترهاي موثر بر روي حذف کدورت با استفاده از روش انعقاد الکتريکي در فلوم دوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مشخصات هيدروليکي و پارامترهاي موثر بر روي حذف کدورت با استفاده از روش انعقاد الکتريکي در فلوم دوار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق فلوم دوار به عنوان راکتور جدید در زمینه حذف کدورت از جریان های سطحی رودخانه ای، با استفاده از روش انعقاد الکتریکی، معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. ازمایشات با استفاده از دو الکترود آلومینیومی و آهنی انجام گردیده و پارامترهای هیدرولیکی (سرعت و تنش برشی) و شرایط بهینه بهره برداری شامل غلظت اولیه کدورت 120-1700NTU دانسیته جریانA/m2 4/8-22/8 و زمان واکنش 0-90 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل فلوم دوار استفاده شده در این تحقق قادر به حذف حداکثری کدورت جریان به میزان 93/3 درصد بوده است. بنابراین می توان این مدل را به عنوان سازه ای جدید در حذف کدورت از محیط های آبی معرفی نمود.

لینک کمکی