فایل رایگان بررسي وتحليل هيدروليک جريانو شبيه سازي سازه هاي محدوده مطالعاتي سد لتيان تا ماملو بااستفاده از مدل hec-ras

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وتحليل هيدروليک جريانو شبيه سازي سازه هاي محدوده مطالعاتي سد لتيان تا ماملو بااستفاده از مدل hec-ras :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بازه مورد مطاله رودخانه جاجرود در بین طول های جغرافیایی 561327 تا 571909 و عرض های جغرافیایی 3960771 تا 3937898 و در شهرستان جاجرود واقع شده است که طولی در حدود 22 کیلومتر را شامل می شود.این بازه از پایین دست سدلتیان شروع و تا سد ماملو ادامه می یابد. درمحدوده مطالعاتی رودخانه های کمرد، کرشت و تار دماوند به ترتیب و پس از گذار از آزاد راه تهران پردیس به رودخانه جاجرود می ریزد. در طرح های مهندسی رودخانه، تحلیل هیدرولیک جریان از اهمیت ویژه ای برخوردر است. در واقع با توجه به خصوصیات طبیعی رودخانه مورد مطالعه، در این تحقیق رفتار هیدرولیکی جریان موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت و خصوصیات هیدرولیکی شامل تراز آب وسرعت جریان به ازای سیلاب های با دوره بازگشت مختلف محاسبه و با اسفاده از نرم افزار Hec-ras مقاطع عرضی رودخانه، پلان عرضی رودخانه، سازه هایی که در مسیر رودخانه قرار گرفتند، تهیه هیستوگرام بده ایمن رودخانه در بازه های مختلف، تغییرات عدد فرود جریان در طول رودخانه به ازای سیلاب با دوره بازگشت 25 سال وتهیه منحنی های سنجه درمقاطع موردنیاز شبیه سازی شد نتایج این مطالعات برای شناسایی بازه های ناپایدار و محدوده های آبگرفتگی کاربرد داشت. شناخت وضعیت جریان و تحلیل پارامترهای هیدرولیکی جریان در شرایط مختلف و به ویژه سیلابی، درنهایت مبنای آنالیز رفتار رودخانه ها و تصمیم گیری در خصوص اقدامات مهندسی و تاثیرگذار بر آن ها می باشد.

لینک کمکی