فایل رایگان بررسي وضعيت رودخانه مارون از ديدگاه زيت محيطي با استفاده از شاخص هاي کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت رودخانه مارون از ديدگاه زيت محيطي با استفاده از شاخص هاي کيفي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کیفیت آب رودخانه مارون با بررسی فاکتورهای فیزیک و شیمیایی آب مورد مطالعه قرار گرفت. دراین بررسی تعداد 3 ایستگاه انتخاب گردید.نمونه های مورد بررسی دربازه زمانی سال 1356تا سال 1392 می باشد. داده ها طبق شاخص ویلکوکس و شولر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز شیمیایی نشان می دهد که تغییرات غلظت آب یا مجموع مواد محلول به تدریج افزایش یافته و کیفیت آب راکاهش داده است، اما به طور کل براساس نتایج به دست آمده محدودیتی از نظر کاربری اب برای مصارف کشاورزی وجود ندارد. با توجه به زیاد شدن آلاینده های تولیدشده از فعالیت های انسانی و با توجه به خشکسالی چند سال اخیر و تامین نشدن حقابه زیست محیطی رودخانه ها باید با مدیریت مناسب رودخانه ازکاهش کیفیت آب آن جلوگیری شود.

لینک کمکی