فایل رایگان بهبود دقت منحني سنجه بار رسوب معلق حوضه آبريز در با استفاده از روش کلاسه بندي زماني داده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود دقت منحني سنجه بار رسوب معلق حوضه آبريز در با استفاده از روش کلاسه بندي زماني داده ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه تاثیر کلاس بندی داده ها در مقیاس های زمانی ماهانه، فصلی و نیز گروه بندی فصول تر، خشک وسیلاب بر بهبود دقت نتایج برآورد منحنی سنجه بار رسوب معلق رودخانه ها با استفاده از داده های چهار ایستگاه هیدروتری واقع در حوزه آبریز دز و با در نظر گرفتن چهار معیار ارزیابی دقت میانگین قدر مطلق خطا، ریشه میانگین مربعات خطا، نش ساتکلیف و ضریب تبیین موردمطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسی، میانه معیار نش ساتکلیف را برای کل داده ها 0/61 برای کلاسه بندی فصلی 0/72، ماهانه 0/81 و برای کلاسه بندی فصول خشک، و تر و سیلابی 0/65 نشان داد. با رتبه بندی و تحلیل این نتیجه به همراه نتایج سایر معیارهای ارزیابی، مشخص گردید که هر سه دسته بندی زمانی مورد بررسی، موجب بهبود نتایج نسبت به روش متداول بکارگیری همزمان کل داده ها شده لیکن دسته بندی زمانی ماهانه، نسبت به سایر روش ها از کارایی بیشتری برخوردار بوده است.

لینک کمکی