فایل رایگان بهره گيري از کيفيت آب رودخانه کارون جهت بررسي خوردگي و رسوب گذاري آن براي توليد برق در نيروگاه هاي حرارتي رامين و زرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهره گيري از کيفيت آب رودخانه کارون جهت بررسي خوردگي و رسوب گذاري آن براي توليد برق در نيروگاه هاي حرارتي رامين و زرگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه کارون منبع تامین کننده آب نیروگاه رامین و زرگان می باشد. در چند سال اخیر بر اثر پدیده خشکسالی و ادامه آن باعث کاهش چشمگیر دبی عبوری گردیده است.در اثر این پدیده میزان املاح و ناخالصی های آب افزایش یافته است که بر روی تجهیزات حرارتی تاثیر منفی به جا گذاشته است. این نیروگاه ها از صنایع مهم بوده که تولید بخشی از برق مورد نیازکشور را تامین می نمایند.کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک آب رودخانه ها بر روی بازده طرح های منابع آب تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. از آن جمله خاصیت خورندگی و رسوب گذاری آب است که در طرح های برق آبی (نیروگاه ها) بایستی مد نظر قرارگیرد. هدف از این تحقیق بررسی کیفیت جریان آب کارون در بازه زمانی 1390-97 درایستگاه های محلائانی و زرگان با تاکید بر خورندگی شیمیایی و رسوب گذاری است.در این تحقیق از دو شاخص لانژلیه و رایزنر استفاده شد. این شاخص ها به صورت ماهانه، فصلی و سالانه محاسبه شدند. نتایج نشان می دهد که با مقایسه شاخص لانژلیه و رایزنر و با توجه به سرعت آب ، شاخص رایزنر بهترین شاخص برای ارزیابی است. بیشترین و کمترین مقادیر ماهانه شاخص رایزنر در ایستگاه محثانی به ترتیب در بهمن ماه 7/49 و مرداد و شهریور 6/97 ودر ایستگاه زرگان در بهمن ماه 7/29 و شهرویور 6/52 بوده است. همچنین بیشترین و کمترین میانگین فصلی شاخص رایزن ر در هر دو ایستگاه به ترتیب در زمستان و تابستان اتفاق افتاده است. بیشترین مقدار میانگین سالانه شاخص رایزن ر در محثانی در سال 941 و در زرگان در سال 95 و کمترین مقدار آن در هر دو ایستگاه در سال 1349 رخ داده است.به طور کلی آب رودخانه کارون در بیشتر فصول خورنده می باشد.

لینک کمکی