فایل رایگان پايش خشکسالي استان خوزستان با استفاده از دو شاخص SDI,SPI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش خشکسالي استان خوزستان با استفاده از دو شاخص SDI,SPI :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بارندگی یکی از متغیرترین پدیده های جوی می باشد. تغییرات بارش دارای دو پدیده حدی سیل و خشکسالی است. خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که تاثیرات آن را در مناطق مختلف می توان مشاهده نمود. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی وشدت وقوع خشکسالی هواشناسی و هیدرولیکی در مقیاس سالانه استان خوزستان بااستفاده از شاخص SDI,SPI در دوره آماری 1376-1396 می باشد. بدین منظور داده های هواشناسی و هیدرولوژیکی از سازمان اب و برق خوزستان دریافت شد. مقادیر SDI,SPI برای 20 سال آماری ونقشه پهنه بندی اقلیمی برای دو سال آخر تهیه شد. به دلیل تغییرات کم اقلیمی در مناطق مختلف استان پدیده خشکسالی گستره مکانی چندان مختلفی ندارد وطبق نقشه های بدست آمده در کل سطح استان در دوره ی آماری مطالعه شده کل شهرستان های استان دچار خشکسالی شده اند.

لینک کمکی