فایل رایگان پهنه بندي سيلاب ابراهه اصلي ساحل مکران با تلفيق مدل HEC-RAS&GIS رودخانه باهو کلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي سيلاب ابراهه اصلي ساحل مکران با تلفيق مدل HEC-RAS&GIS رودخانه باهو کلات :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

بررسی منابع آب های سطحی ساحل مکران به دلیل حساسیت بالای نظامی، صنعتی و گردشگری از اهمیت بسیار برخوردار است. بررسی منابع آب های سطحی منطقه نشان می دهد که مهم ترین جریان اب های سطحی پیرامون این ساحل استراتژیک، رودخانه باهوکلات است که می تواند الگویی برای ضرایب جریان باشد. در این تحقیق با تلفیق نرم افزار HECRAS &GIS و با توجه به محاسبه دبی سیلاب رودخانه مذکور نقشه پهنه بندی سیلاب رودخانه تهیه ومحدودیت ها در راستای اجرای پروژه های ملی بررسی گردید. بررسی آبراهه های موجود در ساحل مکران نشان می دهد که محدوده سیلابی این رودخانه فصلی که با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه فقط در فصول معینی از سال تحت تاثیر سیلاب قرار می گیرد در محدوده پروژه های مورد بررسی درساحل مکران هیچ گونه خطری از جهت پهنه بندی سیلابی و خسارات ناشی از سیلاب نخواهد داشت.

لینک کمکی