فایل رایگان پهنه بندي سيلاب رودخانه با استفاده از تلفيق مدل HEC-RAS و Civil 3D مطالعه موردي: رودخانه کشف رود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي سيلاب رودخانه با استفاده از تلفيق مدل HEC-RAS و Civil 3D مطالعه موردي: رودخانه کشف رود :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

دشت های سیلابی ومناطق مجاور رودخانه ها که به دلیل شرایط خا خویش فضاهایی مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع سیلاب ها قرار دارند. از این رو در این مناطق تعیین میزان پیشروی سیلاب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمین ونیز تعیین خصوصیات سیلاب در دوره بازگشت های مختلف که تحت عنوان پهنه بندی سیلاب صورت می گیرد، حائز اهمیت فراوان خواهد بود. در این بررسی ضمن معرفی کاربرد و توانایی های تلفیق مدل HEC-RAS و نرم افزار Civil 3D به پهنه بندی سیلاب بادوره بازگشت های مختلف در رودخانه کشف رود (به دلیل اهمیت جغرافیایی و زیست محیطی بازه پل گرجی تا پل جاده کلات) پرداخته شد. در این تحقیق به منظور برآورد مقادیر سیلاب بادوره بازگشت های مختلف در محدوده مطالعاتی از آمار واطلاعات مربوط به ایستگاه هیدورمتری اولنگ اسدی بر روی رودخانه کشف رود پایین دست منطقه استفاده گردید. و پس از بررسی نقشه های توپوگرافی و کاداستر منطقه و در نظر گرفتن مقاطع عرضی و تعیین ضریب مانینگ و استفاده از نرم افزار HEC-RAS نقشه های سطح و سرعت سیل در دوره بازگشت 50 ساله تهیه شد.

لینک کمکی