فایل رایگان پيش بيني متغيرهاي اقليمي وهيدرولوژيکي حوضه ي آبريز قره سو با استفاده از گزارش پنجم هيئت بين الدول تغيير اقليم CMIP5

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني متغيرهاي اقليمي وهيدرولوژيکي حوضه ي آبريز قره سو با استفاده از گزارش پنجم هيئت بين الدول تغيير اقليم CMIP5 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر پس از بررسی عملکرد خروجی های متغیرهای اقلیمی 34 مدل AOGCM از گزارش پنجم هیئت بین الدول تغییر اقلیم CMIP5، مدل برتر در شبیه سازی دما و بارش از بین تمامی مدل ها انتخاب گرید. سپس با مدل برتر انتخاب شده به شبیه سازی متغیرهای اقلیمی وهیدرولوژیکی منطقه ی مطالعاتی برای سه دوره ی زمانی آینده ی نزدیک P میانی P2 و دور P3تحت سناریوی RCP4.5 پرداخته شد. نتایج نشان داد تغییرات دما و بارش در اغلب ماه ها افزایش خواهد بود و میانگین بلند مدت ماهانه روناب حوضه ی آبریز بطور کلی در دوره زمانی آینده ی نزدیک، میانی و دور، به ترتیب با 1/8، 1/7 و 4/4 متر مکعب بر ثانیه افزاش رو به رو خواهد بود.

لینک کمکی