فایل رایگان تاثير ضريب زبري معادل مانينگ در منحني دبي اشل براساس خطوط همتراز سرعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ضريب زبري معادل مانينگ در منحني دبي اشل براساس خطوط همتراز سرعت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در مدلسازی هیدرولیکی در اختیار داشتن اطلاعات مشاهداتی جریان رودخانه ضروری است. این اطلاعات توسط منحنی دبی اشل استخراج می شود. یکی از روابطی که اخیرا مغربی وهمکاران معرفی شده است. براساس مفهوم خطوط همتراز سرعت در ارتباط با مشخصات هندسی مقطع جریان و نیز تغییرات زبری بستر، منحنی دبی اشل را تخمین می زند. در رودخانه های طبیعی به دلیل ناهمگن بودن ضریب زبری در مقطع عرضی رودخانه، تغییرات زبری معادل باتراز قابل توجه است. بنابراین جهت بررسی تغییرات زبری معادل در منحنی دبی اشل تعداد 30 رابطه معرفی شده در محاسبه ی زبری معادل مورد توجه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تاثیر زبری معادل بر تخمین منحنی دبی اشل غیر قابل چشم پوشی است.

لینک کمکی