فایل رایگان تاثير مقدار دبي سيلاب برروي دقت واسنجي مدل بارش و رواناب kineros2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مقدار دبي سيلاب برروي دقت واسنجي مدل بارش و رواناب kineros2 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت رگبارها در تولید سیلاب و ایجاد خسارات به تاسیسات و مزارع کشاورزی شناخت رفتار واقعی آنها جهت مدیریت این وقایع اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش جهت بهینه سازی پارامترهای مدل Kineros2 با استفاده از بسته Hydro PSO دبی پیک دو رگبار از طریق معیارهای ارزیابی خطا با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حای از کارایی بهتر مدل در شبیه سازی هیدرولوژیک واقعه رگباری سال 71/1/11 می باشد که در این شبیه سازی ضریب همبستگی R2 برابر با 0/9640 به دست آمد؛ پس از واقعه 71/1/11 ضریب همبستگی R(2)=0/4416 برای واقعه سال 736/9/13 به دست آمده است.

لینک کمکی