فایل رایگان تحليل حساسيت پارامترهاي هيدروليکي نسبت به ضريب زبري در شيب هاي متفاوت (مطالعه موردي رودخانه هاي رويدر و تابسبر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل حساسيت پارامترهاي هيدروليکي نسبت به ضريب زبري در شيب هاي متفاوت (مطالعه موردي رودخانه هاي رويدر و تابسبر) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

روش ها مختلفی جهت تخمین ضرایب زبری در رودخانه ها ارائه شده است. لیکن در محدوده های که فاقد داده های دبی اشل می باشد، از تحلیل حساسیت پارامترهای هیدرولیکی نسبت به تغییرات ضرایب زبری استفاده می گردد.از آنجاییکه شیب بستر رودخانه می تواند به عنوان پارامتر مهم، اثرات تغییر زبری بر پارامترهای هیدرولیکی را تحت تاثیر قرار دهد، در این مطالعه تحلیل حساسیت پاارمترهای هیدرولیکی نسبت به تغییرات دامنه ضرایب زبری با شبیه سازی دو بعدی در رودخانه های رویدر وتاسبر انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد تغییرات زبری موجب تغییرات بیشتر عمق جریان در رودخانه کوهستانی و تغییرات بیشتر سرعت جریان در رودخانه ساحلی خواهد شد.

لینک کمکی