فایل رایگان تحليل حساسيت و تعيين روابط موثر درتخمين ضريب نرخ بازدمش رودخانه برمبناي تغييرات متغيرهاي هندسي و سينماتيکي جريان (مطالعه موردي: رودخانه کرخه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل حساسيت و تعيين روابط موثر درتخمين ضريب نرخ بازدمش رودخانه برمبناي تغييرات متغيرهاي هندسي و سينماتيکي جريان (مطالعه موردي: رودخانه کرخه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش معادلات تخمین ضریب نرخ بازدمش وابسته به متغیر سینماتیکی سرعت و متغیر هندسی عمق جریان، بررسی شده است. محدوده تغییرات برای سرعت های و عمق های مختلف در نمودار مشخص و ساختار تئوری معادلات مقایسه شده است. نمودارها نشان دهنده تاثیر افزایش سرعت یا عمق روی ضریب نرخ بازدمش است. نتایج نشان می دهد در چه اعماقی تاثیر سرعت روی ضریب نرخ بازدمش بیشتر است. سپس تحلیل حساسیت معادلات تخمین ضریب نرخ بازدمش روی هفت ایستگاه رودخانه کرخه باتوجه به ویژگی های هیدرولیکی وشاخص های مورفولوژیکی انجام شده است. تایج نشان می دهد معادله اوز ترک حساسیت بیشتری نسبت به معادلات دیگر دارد.

لینک کمکی