فایل رایگان تحليل و بررسي شاخص هاي پايداري منابع آب در حوضه و رودخانه زاينده رود و ارايه راهکار تعادل بخشي آن (مطالعه موردي: آبخوان نجف آباد در حوضه زاينده رود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و بررسي شاخص هاي پايداري منابع آب در حوضه و رودخانه زاينده رود و ارايه راهکار تعادل بخشي آن (مطالعه موردي: آبخوان نجف آباد در حوضه زاينده رود) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این تحقیق جهت بررسی تعادل کمی و پایداری آب های سطحی وزیرزمینی محدوده نجف آباد از دو شاخص نبت آب مصرفی به آب تجدیدپذیر و تنش آبی استفاده شده است.نتایج شاخص ها نشان می دهد، توسعه فعلی در محدوده نجف آباد باعث بروز عدم تعادل منابع آب در این محدوده شده که به تبع ناپایداری آبخوان در شرایط آتی را به دنبال خواهد داشت. در این راستا دستیابی به شرایط پایداری توسعه منابع آب محدوده فوق الذکر منوط به بازیابی تعادل و رسیدن به مصرف بهینه اب در تمام بخش های مصرف، به ویژه در بخش کشاورزی خواهد بود.

لینک کمکی