فایل رایگان تخمين ضريب ديسپرژن طولي کانال هاي مستطيلي با استفاده از روش هاي رديابي و تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخمين ضريب ديسپرژن طولي کانال هاي مستطيلي با استفاده از روش هاي رديابي و تجربي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ضریب دیسپرژن طولی یکی از مهم ترین پارامترهای کیفی رودخانه است که معمولا با استفاده از آزمایش های ردیابی وتجربی قابل محاسبه است. لذا هدف اصلی این مطالعه اندازه گیری ضریب دیسپرژن طولی در کانال مستطیلی با استفاده از روش های ردیابی و انجام مقایسه ای بین معادلات موجود است. این آزمایش ها در یک فلوم به عرض 80 سانتی متر و طول 18 متر و تحت شرایط دبی های مختلف 12، 18، 24، 30 و عمق ثابت 15 سانتی متر انجام شد. محلول آب و نمک به عنوان ردیاب مورداستفاده قرار گرفت. همچنین اندازه گیری غلظت در 3 مقطع مختلف با استفاده از دستگاه اندازه گیری غلظت انجام شد. نتایج نشان می دهد که MRE (درصد خطا) محاسبه شده برای معادله مومنتم کمترین مقدار را داشته است. همچنین رابطه ای با داده های آزمایشگاهی برای تخمین ضریب دیسپرژن طولی ارائه شد.

لینک کمکی