فایل رایگان تعيين حقابه زيست محيطي رودخانه ها به روش اکوهيدرولوژي با استفاده از نرم افزار GEFC (مطالعه موردي: رودخانه قمرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين حقابه زيست محيطي رودخانه ها به روش اکوهيدرولوژي با استفاده از نرم افزار GEFC (مطالعه موردي: رودخانه قمرود) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی رودخانه قمرود، جهت تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه تعریف شده است. در این مقاله حداقل نیاز آبی زیست محیط ی رودخانه قم رود در ایستگاه دودهک برآورد شده است. بدین منظور از داده های ماهانه مربوط به سال های 1326-1374 استفاده گردید. روش مورد مطالعه در مقالعه حاضر روش اکو_هیدرولوژی می باشد که بدین منظور از نرم افزار GEFC استفاده شده است. جریان زیست محیطی متوسط از روش اکو هیدرولوژیکی - FDC Shifting کلاس مدیریت زیست محیطی C حفظ حداقل شرایط اکولوژیکی رودخانه برای رودخانه قمرود برابر 43/2 میلیون متر مکعب در سال معادل 22/2 درصد MAR می باشد

لینک کمکی