فایل رایگان تعييي حجم ذخيره مخازن سدها با استفاده از روش هاي مختلف (مطالعه موردي: شهر چاي اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعييي حجم ذخيره مخازن سدها با استفاده از روش هاي مختلف (مطالعه موردي: شهر چاي اروميه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بحران اب در ایران سلسله چالش ها ومشکلات ناشی از کمبود آب واستفاده نادرست از منابع آب در کشور است. در بیشترشهرهای ایران برای تامین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی، زیست محیطی، تفریحی وبرقابی از مخازن سدهای در حال بهره برداری استفاده می شود. اما به دلیل نبود قانون بهره برداری مناسب یا متوازن نبودن میزان تقاضا و حجم مخزن (از زمان ساخت تا زمان بهره برداری)، باید دستورات بهره برداری مناسب برحسب شرایط موجود تغییر یابد، از این رو لازم است در این زمینه مطالعات لازم صورت گیرد و تمهیداتی اتخاذ گردد. در این تحقیق از روش های مختلف، آنالیز رفتاری BA، روش پیک های متوالی SPA برای تعیین حجم ذخیره مخزن سد شهرچای برای یک دوره آماری 108 ماهه 9 ساله در سطوح تقاضای 30 و 70 درصد با ضریب اعتمادپذیری زمانی 0.98 و 0.95 استفاده گردید. حجم محاسبه شده ذخیره مخزن بترتیب در این سطوح 15 و 64 میلیون متر مکعب برآورد گردید. براساس روش SPA برای سطوح مذکور میزان حجم ذخیره محاسبه شده بترتیب 17.21 و 81.52 محاسبه گردید. در این تحقیق همچنین میزان کمبود ومازاد براساس سطوح تقاضای مذکور و دوره های پرتنش و بحرانی نیز تعیین گردید.

لینک کمکی