فایل رایگان شبيه سازي بهره برداري از سيستم رودخانه مخزن بهمنشير در شرايط انسداد موقت ساختگاه سد پايين دست از طريق مدلسازي هيدروليکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي بهره برداري از سيستم رودخانه مخزن بهمنشير در شرايط انسداد موقت ساختگاه سد پايين دست از طريق مدلسازي هيدروليکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

به دلیل زمان بر بودن مراحل اجرای سد وقفل کشتیرانی پایین دست رودخانه بهمنشیر و اهمیت جلوگیری از نفوذ آب شور دریا به آب شیرین رودخانه و وقوع مسائل اجتماعی ونیز به دلیل سهولت عملیات اجرائی سد وقفل کشتیرانی، لازم است مسیر رودخانه در پایین دست سدمذکور به صورت موقت ودر طی مدت زمان عملیات ساخت سد مسدود گردد. از انجا که آبیاری نخیلات سنتی حاشیه بهمنشیر در حال حاضر بصورت جزر ومدی انجام می شود، با انسداد موقت پایین دست، این شرایط دیگر حاکم نخواهد بود. و باتوجه به تکمیل شبکه های آبیاری وزهکشی مدرن در نواحی مذکور، لازم است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود. هدف از این تحقیق بررسی امکان ایجاد شرایط جزر و مد مصنوعی از طریق برنامه ریزی کارکرد ایستگاه های پمپاژ بوده است. در این راستا سیستم رودخانه ای بهمنشیر با تمام نقاط تامین و برداشت آب از جمله نهرهای سنتی، مدلسازی گردید و درسناریوهای مختلف کارکرد ایستگاه های پمپاژ موردارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد رودخانه بهمنشیر پس از انسداد پایین دست به صورت یک مخزن عمل می نماید و بهره برداری از آن به کمک ایستگاه های پمپاژ و نقاط مصرف می تواند به گونه ای تنظیم شود که با صرف کمترین هزینه، تغییرات تراز سطح آب بصورت مصنوعی ایجاد وشرایط مناسب جهت آبیاری نهرهای سنتی مشابه وضعیت جزر و مدی سابق فراهم گردد.

لینک کمکی