فایل رایگان شبيه سازي سه بعدي فلاشينگ رسوبات مخزن و مقايسه با نتايج مدل آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي سه بعدي فلاشينگ رسوبات مخزن و مقايسه با نتايج مدل آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از راه حل های افزایش عمر مفید سد ها به خصوص در زمان بهره برداری، انجام عملیات فلاشینگ است. از جمله مزایای فلاشینگ میتوان به، داشتن هزینه کم و صرفه اقتصادی، قابلیت انجام این رور درفصول غیرآبیاری با توجه به تنظیم آب برای دوره مشخصی از سال (دوره کاشت و برداشت و راندمان باد در مدت زمان محدود عملیات، اشاره کرد. در این پژوهش با بهره گیری از نتایج آزمایشگاهی به شبیه سازی عملیات فلاشینگ مخزن با نرم افزار Flow-3D پرداخته شده است. در شبیه سازی عددی عملیات فلاشینگ طول حفره رسوب شویی 32 سانتی متر و عرض حفره رسوبشویی 64/03 سانتی متر بدست آمد که به ترتیب با 4/91 درصد و 4/19 درصد خطا با نتایج فلاشینگ آزمایشگاهی انطباق داشتند. همچنین مجموع حجم رسوبات خارج شده در طول شبیه سازی فلاشینگ معادل 13680 سانتی متر مکعب برآورد شد؛ که با میزان آزمایشگاهی آن که معادل 13888 سانتی متر مکعب است تفاوت 1/44 درصدی مشاهده شد. در این تحقیق، بستر رسوبی به عنوان یک ناحیه سیال غلیظ تعریف گردید که با رویکرد تحقیقات پیشین متفاوت بود. نتایج شبیه سازی بیان گر این امر است که رور تعریف بستر رسوبی به صورت سیال غلیظ در شرایط اولیه نرم افزار به عنوان یه رور جدید برای شبیه سازی آستانه باز شدن دریچه های تحتانی و همچنین گسترر مخروط رسوبشویی تا زمان به تعادل رسیدن مخروط رسوبشویی، روشی قابل اعتماد است که دارای خطای کمتر از 5 درصد با نتایج آزمایشگاهی می باشد

لینک کمکی