فایل رایگان شبيه سازي وآناليز کيفي آب رودخانه کرخه بااستفاه از نرم افزار هک رس وشاخص کيفي آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي وآناليز کيفي آب رودخانه کرخه بااستفاه از نرم افزار هک رس وشاخص کيفي آب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پایش کیفی رود کرخه به عنوان منبع تامین کنده آب آشامیدنی و کشاورزی حوزه آبریز کرخه ضروری است. از این جهت سه ایستگاه نمونه برداری پای پل، عبدالخان و حمیدیه در مسیر رود کرخه انتخاب و داده های کیفی برداشت شدن. هم چنین داده های کیفی توسط نرم افزار هک رس به مدت یک سال شبیه سازی شدند وشاخص کیفی اب نیز برای هر ایستگاه محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص کیفی آب برای ایستگاه پای پل با مقدار 47 درمحدوده متوسط وبرای ایستگاه های عبالخان و حمیدیه به ترتیب با مقادیر 38 و 43 درمحدوده نسبتا بد قرار دارند. پیش بینی مدل هک رس نشان داد که پارامترهای اکسیژن حل شده، نیترات، وفسفات بیش ترین تاثیر منفی را پس از یکسال بر شاخص کیفیت رود کرخه خواهند گذاشت.

لینک کمکی