فایل رایگان ضرورت توسعه هندسه مدل در محل الحاق شاخه هاي مخروط افکنه اي (مطالعه موردي: رودخانه سيميش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ضرورت توسعه هندسه مدل در محل الحاق شاخه هاي مخروط افکنه اي (مطالعه موردي: رودخانه سيميش) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در مخروط افکنه ها، شرایط هیدرولیکی متفاوتی در شریان های مجاور هم برقرار است. زمانی که جریان از شاخه فرعی در بستری مخروط افکنه ای وارد بدنه اصلی رودخانه می شود، شرایط هیدرولیکی کاملا متفاوتی در طول محل الحاق برقرار بوده ولذا تشخیص ومعرفی محل صحیح ورود جریان به شاخه اصلی در مدل هیدرولیکی غیر ممکن می باشد. لذا می توان با توسعه هندسه مدل به سمت تارک شاخه فرعی، الگوی صحیح جریان ورودی به شاخص اصلی مدلسازی شود. در این مقاله اهمیت این موضوع در محل الحاق 38 مخروط افکنه به رودخانه شریانی سیمیش در استان سیستان و بلوچستن بااستفاده از مدل دو بعدی HEC-RAS بررسی گردیده است.

لینک کمکی