فایل رایگان طبقه بندي آب دررودخانه دز براي شرب، کشاورزي وصنعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طبقه بندي آب دررودخانه دز براي شرب، کشاورزي وصنعت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی، شرب وصنعت مطرح می باشند. باتوجه به خشکسالی های اخیر ضرورت مطالعات کیفی رودخانه ها از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد. به دلیل اهمیت و کمبود منابع آب سطحی، جهت استفاده بهینه از این منابع لازم است.برای مصارف گوناگون طبقه بندی شوند.در این تحقیق کیفیت آب رودخانه دز در دوره آماری 1378-97 که در سال آبی 96-97 خشک سالی و80-81 ترسالی در بین ایستگاه های دزفول، حرمله و بامدژ به وسیله نرم افزارهای Chemistry و Aq.QA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، طبق نمودار شولر کیفیت آب در ایستگاه دزفول در وضعیت خوب ودر ایستگاه های حرمله وبامدژ قابل قبول و ایستگاه بامدژ در خشکسالی در وضعیت متوسط می باشد. با توجه به روش طبقه بندی ویلکاکس کیفیت آب برای کشاورزی در محدوده کمی شور و شور بوده که برای هر دودوره ایستگاه دزفول مناسب برای کشاورزی ودر کلاس آب C2S1 و ایستگاه های حرمله و بامدژ قابل استفاده برای کشاورزی یعنی در کلاس اب C3S1 می باشند. همچنین کیفیت آب برای مصارف صنعتی در ایستگاه دزفول خورنده ودر ایستگاه های حرمله و بامدژ رسوبگذار می باشد. به طور کلی کیفیت آب در خشک سالی در هر سه ایستگاه پایین تر از کیفیت آب در سال تر بوده وآب در ایستگاه بامدژ نسبت به دو ایستگاه دیگر در هر دو سال کیفیت پایین تری دارد.

لینک کمکی