فایل رایگان کارايي شبک عصبي ترکيبي فازي عصبي در تخمين موقعيت نقطه تعادل جت هيدروليکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کارايي شبک عصبي ترکيبي فازي عصبي در تخمين موقعيت نقطه تعادل جت هيدروليکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر از شبکه های عصبی و ترکیبی فازی عصبی به عنوان یک سیستم جهت تخمین طول تعادلی جت استفاده گردید. به منظور ارزیابی، نتایج آن با نتایج فیزیکی مقایسه شد. در بررسی ها میزان تناسب الگوریتم های مختلف در روش های عصبی و فازی مدنظر قرار گرفت و عملکرد هریک از آنها بررسی شد. مهم ترین پارامترهای موثر بر تعیین موقعیت نقطه تعادلی شناسایی شد. نتایج نشان دادند که نتایج حاصل از روش مدل ترکیبی فازی عصبی دقت بالاتری نسبت به روش شبکه های عصبی مصنوعی برخوردار است. ضریب رگرسیون در این روش 0/97 و جذر میانگین مربعات خطا 0/03 است.

لینک کمکی