فایل رایگان کاربرد تابع مفصل فرانک در تحليل چند متغيره سيلاب (مطالعه موردي: حوضه آبريز نازلوچاي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد تابع مفصل فرانک در تحليل چند متغيره سيلاب (مطالعه موردي: حوضه آبريز نازلوچاي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مطالعه تحلیل فراوانی مشخصه های دبی پیک و حجم سیلاب حوضه آبریز رودخانه نازلوچای در دوره آماری 1329-1395 بااستفاده از تابع مفصل فرانک مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور در ابتدا سری های دبی پیک و حجم سیلاب در ایستگاه های مورد مطالعه استخراج ودر مرحله بعد 11 تابع توزیع مختلف به آنها برازش داده شده و توزیع حاشیه ای مناسب انتخاب گردید. سپس با استفاده از تابع مفصل فرانک احتمالات توام ایجاد ودوره بازگشت های شرطی محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده از تحلیل توام مشخصه های سیلاب مشخص شد که هر 25 سال یکبار میتوان انتظار داشت که سیلاب شدیدی رخ دهد.

لینک کمکی