فایل رایگان مخاطرات زيست محيطي حوضه آبريز کارون با تاکيد بر استان خوزستان و نقش فعاليت هاي انساني بر اين حوضه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مخاطرات زيست محيطي حوضه آبريز کارون با تاکيد بر استان خوزستان و نقش فعاليت هاي انساني بر اين حوضه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شناخت مشکلات حوضه آبریز بخش مهمی از مدیریت یکپارچه شمرده می شود. در این مطالعه برای ارزیابی مخاطرات حوضه ابتدا کل حوضه به کوچک ترین زیرحوضه ها تقسیم بندی شده سپس با ادغام نقشه زیرحوضه ها و کاربری اراضی حوضه، درصد و مساحت کاربری کشاورزی و شهری در نرم افزار GIS بدست آورده شد. همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره ای پراکنش واحدهای صنعتی، آبزی پروری و سدسازی حوضه به صورت نقشه استخراج گردید. نتایج نشان داد در منطقه خوزستان تمام فعالیت های مورد بررسی به جز آبزی پروری بیشترین تراکم را دارند

لینک کمکی