فایل رایگان مدل سازي عددي آبشستگي اطراف آبشکن در قوس 90 درجه در نرم افزار Flow-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي عددي آبشستگي اطراف آبشکن در قوس 90 درجه در نرم افزار Flow-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

استفاده از آبشکن ها یکی از روش هایی است که به طور معمول برای حفاظت از سواحل به منظور ساماندهی در دهه های اخیر در رودخانه ها مورد توجه قرار گرفته است. در واقع آبشکن ها با اصلاح شرایط هیدرولیکی جریان، قدرت فرسایشی آب و توان حمل رسوبی رادر فاصله دو ابشکن کاهش داده و زمینه رسوب گذاری وتثبیت کناره های رودخانه را فراهم می آورند. با ساخت آبشکن شرایط جید در رودخانه ایجاد می شود که منجر به آبشستگی اطراف دماغه آبشکن ها می گردد. با اطلاع از میزان ابشستگی و الگوی جریان اطراف آبشکن ها می توان طراحی آبشکن را بادقت بیشتری انجام داد. این تحقیق با هدف شبیه سازی و بررسی الگوی جریان اطراف آبشکن در قوس 90 درجه و کارایی و بهترین مدل آشفتگی با استفاده از مدل فلوتری دی انجام شد. برای این منظور از اطلاعات یک مدل ازمایشگاهی در قوس 90 درجه استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل آشفتگی LES با اختلاف زیاد نسبت به k- و RNG دارای دقت بیشتری است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدل نسبت به نوع مدل آشفتگی حساسیت زیادی دارد. مدل LES توانسته است رسوب گذاری در قوس داخلی را شبیه سازی کند. لیکن مقدار این رسوب گذری با خطا همراه است و معمولا بسیار کمتر از میزان واقعی به دست می اید. مدل عددی Flow-3D از دقت قابل قبولی در مدل سازی چاله آبشستگی برخوردار است. ولی نتایج حداکثر ارتفاع تپه آبشستگی نشان داد که در مدل سازی تپه ابشستگی خطای زیادی دارد.

لینک کمکی