فایل رایگان مديريت زيست محيطي پساب حاصل از تصفيه خانه کوت امير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت زيست محيطي پساب حاصل از تصفيه خانه کوت امير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی کیفیت پساب حاصل از تصفیه خانه ایستگاه کوت امی ر ش رکت آب جنوب شرق اهواز بر اساس استانداردهای زیست محیطی بوده و در این راستا برخی از پارامترهایی فیزیک و شیمیایی پساب از قبیل , pH ,EC ,COD ,BOD نیتریت و توتال کیفرم و فیکال کلیفرم در فواصل زمانی مشخصی مورد سنجش قرار گرفته است. با ارزیابی نتایج به دست آمده با استانداردهای موجود به بررسی قابلیت استفاده از پساب های حاصل در مصارف مختلف از جمله آبیاری فضای سبز، مصارف شهری و صنعتی و جهت پرورش آبزی ان پرداخته شده است که بهترین برای مصرف آبیاری فضای سبز مشاهده شد.

لینک کمکی