فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير افت سطح آب زيرزميني ناشي از برداشت مصالح رودخانه اي بر فرونشست اراضي مجاور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير افت سطح آب زيرزميني ناشي از برداشت مصالح رودخانه اي بر فرونشست اراضي مجاور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از پیامدهای محتمل برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای افزایش گرادیان هیدرولیکی آب زیرزمینی به سمت رودخانه و کاهش تراز ایستایی می باشد. از سوی دیگر بارگذاری ناشی از سازه های واقع بر سطح خاک در شرایط کاهش سطح آب زیرزمینی می تواند فرونشست زمین را در پی داشته باشد. در تحقیق حاضر، مدل سازی آزمایشگاهی تاثیر برداشت مصالح بستر رودخانه بر تغییرات فرونشست اراضی مجاور و فشار آب منفذی خاک در شرایط بارگذاری متفاوت و طی سه مرحله برداشت مصالح انجام شد.نتایج نشان داد که به افزایش برداشت مصالح از مقطع رودخانه میزان تغییر شکل کل خاک در ساحل رودخانه افزایش می یابد. اما نرخ افزایش تغییر شکل با افزایش برداشت مصالح کاهش می یابد. همچنین به ازای حداکثر بارگذاری ساحل در تحقیق حاضر و برداشت مصالح به عمق های 30 و 40 سانتی متر، فشار آب منفذی بترتیب 33 و 42/8 درصد کاهش یافت که نشان دهنده وجود رابطه تقریبا خطی می باشد.

لینک کمکی