فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير ديوار جداکننده روي کنترل رسوب دردهانه آبگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تاثير ديوار جداکننده روي کنترل رسوب دردهانه آبگير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی به الگوی جریان در محل دهانه آبگیر بستگی دارد. استفاده از سازه در جلوی دهانه آبگیر می تواند باعث تغییر این الگو و در نتیجه رسوب ورودی شود. یکی از روش های موثر برای تغییر الگو و کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی، کاربرد دیوار جداکننده می باشد. دیوار جداکننده بادور کردن رسوبات از دهانه آبگیر باعث کاهش حجم ورود رسوبات به ابگیر می شود به منظور هدایت جریان به سمت آبگیر وافزایش کارایی دیوار جداکننده، از آبشکن در ضلع مقابل ابگیر استفاده می شود. در این تحقیق، تاثیر زاویه های دیوار جداکننده با ساحل، ترکیب آبشکن و دیوار جداکننده و تغییرات دبی بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر، نسبت آبگیری و توپوگرافی بستر بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر دیوار جداکننده با سه زاویه 10، 14 و 18 درجه و ترکیب دیوار جداکننده و آبشکن در ضلع مقابل آبگیر مورد بررسی قرار گرفت. با انجام آنالیز ابعادی، نسبت های بدون بعد استخراج و متغیرهای ازمایش ها مشخص گردید. نتایج حاکی از آن بود که در حالت وجود دیوار جداکننده و ترکیب آن با آبشکن مقدار رسوب ورودی به آبگیر به طور متوسط در دیوار با زاویه 10 درجه 81 درصد دیوار با زاویه 14 درجه 78/5 درصد و دیوار با زاویه 18 درجه 76 درصد کاهش یافته است. ترکیب دیوار جداکننده و آبشکن نسبت به دیوار جداکننده به تنهایی در کاهش رسوبات ورودی به آبگیر 15% تاثیر بیشتری دارد.

لینک کمکی