فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي هيدروليک جريان دريچه قطاعي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي هيدروليک جريان دريچه قطاعي هوشمند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به هزینه های سنگینی که صرف ساخت و نگهداری سازه های هیدرولیکی می شود، کنترل میزان همچنین سطح آب در کانال های ابرسانی ضروری است. این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی اثر زوایای بازشدگی دریجه و دبی های مختلف بر ضریب دبی دردریچه قطاعی هوشمند پرداخته است. برای تعیین ضریب دبی، از رابطه سرریزهای مستطیلی لبه تیز به دلیل تشابه عملکرد با دریچه قطاعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از آنالیز ابعادی، پارامترهای بدون بعد موثر بر ضریب دبی دریچه قطاعی هوشمند تعیین شده اند.در انتها، همبستگی ضریب دبی با بارآبی، نسبت بارآبی به ارتفاع تصویر عمودی دریجه و زاویه بازشدگی دریچه برای یک دبی ثابت، تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش زاویه بازشدگی دریچه، شیب نمودار برازش شده به داده ها افزایش پیدا می کند و به ازای یک زاویه ثابت، با افزایش دبی، ضریب دبی دریچه افزایش پیدا می کند. این در حالی است که به ازای یک دبی ثابت، با افزایش زاویه بازشدگی، دریچه، ضریب دبی تقریبا ثابت می باشد.

لینک کمکی