فایل رایگان مطالعه عددي آبشستگي اطراف آبشکن سرسپري مستغرق جاذب و دافع به کمک نرم افزار FLOW-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عددي آبشستگي اطراف آبشکن سرسپري مستغرق جاذب و دافع به کمک نرم افزار FLOW-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آبشکن یکی از سازه های مهم مهندسی رودخانه است که برای حفاظت از ساحل رودخانه بیشترین کاربرد را دارد. این سازه با دور کردن جریان از ساحل رودخانه باعث جلوگیری از فرسایش دیواره ها می شود و همچنین کناره رودخانه به تدریج با ته نشست رسوبات توسعه یافته و با استقرار تدریجی پوشش گیاهی در درازمد تثبیت می یابد، ولی آبشکن از طرف دیگر الگوی جریان را تغییر داده و باعاث ایجاد حفره های آبشستگی در دماغ هی آبشکن می شود. دلیل متداول تخریب این سازه افزایش آبشستگی اطراف آن است. پس پیش بینی بیشینه عمق آبشستگی و سازوکار جریان در اطراف این سازه به منظور طراحی مناسب آن بسیار مهم است. از این رو در این تحقیق، به بررسی محل و میزان حداکثر عمق آبشستگی در اطراف آبشکن دافع، جاذب و معمولی T شکل در نرم افزار Flow-3D و بررسی میزان دقت مدل Flow-3D در شبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن ازجمله اهداف این تحقیق است

لینک کمکی