فایل رایگان مطالعه ي آزمايشگاهي مشخصات پرش هيدروليکي در کانال هاي همگراي شيب دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ي آزمايشگاهي مشخصات پرش هيدروليکي در کانال هاي همگراي شيب دار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله، مشخصات پرش هیدرولیکی، در یک کانال همگرا، با بستر شیبدار به طور آزمایشگاهی مطالعه می شود. آزمایش ها، در کانالی با شیب های بستر 0، 5، 10، 15% و نسبت های همگرایی نسبت عیر انتهای تبدیل تنگ شونده به عرض ابتدای آن) 0/54 و 0/69 انجام شدند. برای ایجاد پرش ، آب پایه هایی با ارتفاع 7/5 میلی متر تا 11 سانتی متر در انتهای کانال تعبیه شد. اعداد فرود اولیه F1 در بازه ی 3/24 تا 13/88قرار داشت. پارامترهای مورد مطالعه؛ موقعیت، طول، نسبت اعماق مزدوج و استهلاک انرژی در پرش هیدرولیکی بودند. با استفاده از داده های آزمایشگاهی، روابط تجربی برای پارامترهای مورد مطالعه، با استفاده از نرم افزار Origin pro توسعه داده شد. بررسی نتایج و نمودارهای حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که طول و نسبت اعماق مزدوج در پرش هیدرولیکی با افزایش شیب بستر، افزایش می یابند. افزایش همگرایی دیواره ها، باعث کاهش طول پرش هیدرولیکی و افزایش اعماق مزدوج آن می شود

لینک کمکی