فایل رایگان مقايس عملکرد سرريز U شکل، سرريز مستطيلي شکل و حالت شاهد در پخش عرضي غلظت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايس عملکرد سرريز U شکل، سرريز مستطيلي شکل و حالت شاهد در پخش عرضي غلظت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از راهکارهای کاهش آلودگی پس از ورود به رودخانه ها که بر اثر فرآیندهای انتقال انتشار صورت می پذیرد، افزایش ضریب اختلاط عرضی است. سازههای حفاظت ساحل که باعث ایجاد جریان های ثانویه و آشفتگی در جریان می شوند، می توانند با افزایش این ضریب، طول اختلاط را کاهش دهند. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر سرریز U شکل، مستطیلی شکل وشاهد در پخش عرضی غلظت است. آزمایش ها در فلومی به طول و عرض 15 و 0.8 متر بادبی 35 لیتر بر ثانیه وعمق 14 سانتی متر انجام گرفت. نتایج نشان داد، سرریز U شکل تاثیرمثبت تری در پخش عرضی آلاینده داشته است.

لینک کمکی