فایل رایگان مقايسه کربن آلي خاک و رسوب حاصل از فرسايش ورق هاي در چند خاک مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه کربن آلي خاک و رسوب حاصل از فرسايش ورق هاي در چند خاک مختلف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

فرسایش خاک چالشی جهانی است که باعث از بین رفتن خاک سطحی و درنتیجه تهدیدهای زیست محیطی می شود. تحقیق حاضر باهدف مقایسه غلظت کربن آلی در چند نمونه خاک و رسوب حاصل از فرسایش ورقه ای و با استفاده از فلوم شیب پذیر انجام شد. آزمایش ها از طریق ایجاد ترکیب های مختلف شیب 2/1، 2/8، 3 و 4 درصد ودبی جریان 70 و100 میلی لیتر در ثانیه انجام و غلظت کربن آلی در آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت کربن آلی در رسوب حاصل از فرسایش ورقه ای بیشتر از غلظت آن در خاک های در معرض فرسایش بود که به غنی شدن کربن در رسوب مرتبط بود. همچنین مشخص گردید که با افزایش شیب فلوم علاوه بر افزایش تلفات خاک، غلظت کربن آلی در نمونه های رسوب نیز افزایش پیدا کرد که به تاثیر مستقیم شیب بر افزایش قدرت جریان رواناب ارتباط داده شد.

لینک کمکی